سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش


اخبار

تهاتر هزینه های پرداخت شده

بدون عکس

هزینه های مربوط به پرداخت عوارض قابل تهاتر در مشوق مالیاتی تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد


فرم درخواست
آئین نامه مربوطه;
تاریخ : 1397/03/12


بالا